Cadson Demak
Cadson Demak @cadsondemak

*ประกาศเลื่อนและปรับเป็นออนไลน์* “This is my type” เวิร์กช็อป โดย คัดสรร ดีมาก (Cadson Demak) และ วิตตี้สตูดิโอ (Witti Studio)

Read it in Loop | Loopless

*ประกาศเลื่อนและปรับเป็นออนไลน์*

เลื่อนระยะการจัดเวิร์กช็อปเป็นวันที่
1. เวิร์กช็อป Lettering 5-6 มิถุนายน 2546

2. เวิร์กช็อป Risograph 12-13 มิถุนายน 2564

 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถชำระเงินค่าเวิร์กช็อปได้ในราคาลดพิเศษจาก 3,200 เป็น 1,269 บาท

คัดสรรดีมากร่วมกับวิตตี้สตูดิโอจัดเวิร์กชอปในช่วง Bangkok Design Week 2 วัน ประกอบไปด้วย:

 1. Lettering workshop เรียนรู้การวาดตัวอักษร (Lettering) ขั้นพื้นฐานในรูปแบบออนไลน์ และให้ผู้เข้าร่วมได้ออกแบบงานเขียนของตัวเองโดยมีผู้ช่วยแนะนำไกด์งานตลอดวัน
  ช่วงเวลา 10:00 – 16:00

  1. รอบบุคคลธรรมดา 5 มิถุนายน 2564
  2. รอบนักเรียนมัธยม 6 มิถุนายน 2564

2. Risograph Printing workshop โดยวิตตี้สตูดิโอ จะแนะนำให้รู้จักระบบการพิมพ์ริโซ่กราฟ (Risograph) และการเตรียมผลงาน Lettering เพื่อจัดพิมพ์ Limited Edition Risograph Lettering Booklet
ช่วงเวลา 10:00-12:00

 1. รอบบุคคลธรรมดา 12 มิถุนายน 2564
 2. รอบนักเรียนมัธยม 13 นิถุนายน 2564

กิจกรรมถูกจัดออกเป็น 2 กลุ่ม

 1. สำหรับบุคคลทั่วไป (15 ที่นั่ง)
 2. สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย (15 ที่นั่ง)

** นักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการนำร่องให้นักเรียนมัธยมได้ทดลองเรียนกิจกรรมใหม่ๆ สนับสนุนการต่อยอดในทางสร้างสรรค์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปทุกคนจะได้รับหนังสือรวบรวมผลงาน lettering ชุดพิเศษคนละ 1 เล่ม ที่พิมพ์ด้วยระบบริโซ่กราฟ (สนับสนุนกระดาษโดย บริษัท เอกวิน จำกัด)

เวิร์กช็อปนี้เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมโดยไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อน

วัสดุอุปกรณ์

 • ผู้สนใจสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ เนื่องจากเป็นเวิร์กช็อปไลน์
 • อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพิมพ์ Risograph ได้ถูกเตรียมให้แล้ว ผู้เข้าร่วมเตรียมแค่ชิ้นงาน
 • อุปกรณ์สำหรับเวิร์กช็อป Lettering ผู้เข้าร่วมต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนทั่วไป ดินสอ ปากกา ยางลบ ปากกาลบคำผิด ไม้บรรทัด กระดาษ หรือถ้าหากใช้อุปกรณ์ดิจิทัล เช่น iPad ผู้เข้าร่วมสามารถใช้แอปพลิเคชัน procreate หรือ drawing app อื่นได้

ติดตามข้อมูลการเข้าร่วมเพิ่มเติมได้ที่
www.cadsondemak.com
facebook: cadsondemak
facebook: witti.studio

*เวิร์กช็อปครั้งนี้บรรยายนำเป็นภาษาไทย แต่ทั้งนี้ก็ยินดีบรรยายเสริมเป็นภาษาอังกฤษถ้าหากผู้เข้าร่วมเป็นชาวต่างชาติ และสามารถเขียน Lettering ได้ทั้งสองภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามที่ผู้เข้าร่วมสะดวก

 

 

*Announcement of moving to an online platform*

“This is my type” workshop

by Cadson Demak and Witti Studio

Dates:

 1. Lettering workshop 5-6th June 2021
 2. Risograph printing workshop 12-13th June 2021

Price: 3,200 1,269 B.

2 days online workshop series: Lettering x Risograph Printing by Cadson Demak and Witti Studio.

 1. Lettering workshop. The participants will create basic letterings for their own design with the guidance of Cadson Demak type designers through the workshop.
  Time: 10:00 – 16:00

  1. Public participants 5th June 2021
  2. Highschool participants 6th June 2021

2. Risograph printing workshop will be arranged by Witti studio. Participants will learn in depth about what Risograph printing is; the color separation process, layers and how to prepare images and designs for the limited Edition Risograph Lettering Booklet.

Time: 10:00 – 12:00

  1. Public participants 12th June 2021
  2. Highschool participants 13th June 2021

The workshop is arranged into 2 groups:

 1. Public participants
 2. High School participants

 

** For high school students, the workshop is free of charge. We aim to support young creative talents and provide a chance for them to explore the creative field.

All participants’ lettering design will be published in a limited Edition Risograph Lettering Booklet. Each participant will receive one booklet afterwards.

(Printing paper sponsored by Ekkawin)

This workshop is for beginners and anyone with zero experience who wants to learn about the art of lettering and how to print risographs.

Requirements:

 • All participants are highly encouraged to have a reliable internet connection.
 • All printing materials will be included.
 • Lettering workshop materials are all the basic stationary tools: pen, pencil, paper, ruler, rubber, white corrector, paper and tracing paper. For digital tools: drawing app such as Procreate on the iPad.

More about the workshop details:

website: www.cadsondemak.com
facebook: cadsondemak
facebook: witti.studio

If you have any other further questions, please do not hesitate to contact us at
thisismytypeworkshop@gmail.com

This workshop is conducted in Thai, but also accommodates English speakers if foreigners are interested in joining as well. Lettering can be written in both Thai or English, according to individual participants’ preferences.