“BIOFIN DAY” เล่าความสัมพันธ์ของระบบสิ่งมีชีวิตอย่างง่ายๆ

Read it in Loop | Loopless

ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) อาจไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคนที่ติดตามข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมอยู่เป็นระยะ แต่ “การลงทุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ” ซึ่งเป็นกลไกในการระดมเงินทุนเพื่อนำมาใช้อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพตามพื้นที่ต่างๆ กลับยังไม่ถูกพูดถึงในหมู่ประชาชนทั่วไปเท่าไร

ด้วยเหตุนี้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations and Development Program (UNDP) หน่วยงานในสังกัดของสหประชาชาติ ทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรทางเศรษฐกิจอันมีสมาชิกกว่า 170 ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกันสร้างเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ในชื่อ “BIOFIN” หรือ The Biodiversity Financial Initiative ซึ่งจะถูกนำไปใช้กับ 30 ประเทศทั่วโลกในการระดมทุนเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพผ่านความร่วมมือทั้งทางภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมของแต่ละประเทศ

ทาง UNDP Thailand ได้สานต่อโครงการนี้โดยร่วมมือกับบริษัท Kith & Kin และ คัดสรร ดีมาก ในการออกแบบโลโก้ สื่อประชาสัมพันธ์ และนิทรรศการเฉพาะกิจ เพื่อแนะนำโครงการและการระดมทุนภายใต้ชื่องาน “BIOFIN DAY” ที่สยามพารากอน เมื่อวันที่ 22–24 เมษายน ในปี 2017

โลโก้ BIOFIN DAY ถูกออกแบบขึ้นโดยอ้างอิงจากแนวคิดเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสำคัญต่อโลกและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยโลโก้นี้ถูกนำไปใช้ต่อในนิทรรศการลักษณะเดียวกันในประเทศอื่นๆ ที่เป็นเป้าหมายการระดมทุนของ UNDP ด้วย ดังนั้น “ภาษาภาพ” ในงานออกแบบจึงต้องมีความเรียบง่ายและเป็นสากลมากพอที่คนจากต่างพื้นที่และวัฒนธรรมจะเข้าใจได้โดยง่าย

ทีมออกแบบได้เลือกใช้การผสานรูปทรงของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดพันธุ์ ได้แก่ คน สัตว์ พืช เข้าด้วยกันในรูปวงกลม เพื่อสื่อความหมายถึงความสัมพันธ์และการพึ่งพากันในระบบนิเวศขนาดใหญ่ ซึ่งก็คือ “โลก” หรือ ธรรมชาติ

ในแง่วิธีการ การใช้เส้นที่ลากต่อเนื่อง (contour) มาเป็นคำตอบ ได้ช่วยเน้นสาระของประเด็นดังกล่าวให้เด่นชัดขึ้น อีกทั้งยังทำให้ระดับการสื่อสารของโลโก้มีความตรงไปตรงมา ง่ายต่อการทำความเข้าใจของคนหมู่มาก ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์หลักของ UNDP

อันที่จริงแล้วเนื้อหาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและมีรายละเอียดที่ซับซ้อน แต่ถึงอย่างนั้น BIOFIN DAY ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจ็คต์ที่เราภูมิใจนำเสนอ เพราะได้พิสูจน์ให้เห็นถึงสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดว่า “ภาพ” เป็นภาษาที่เรียบง่ายและทรงพลัง โดยเฉพาะเมื่อต้องทำหน้าที่เล่าเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย